Salix caprea subsp. caprea - sälg

Sälgen är ett av de mest utbredda träden i Eurasien och trädet förekommer i naturligt tillstånd vid atlantkusten och följer de norra kalla havsvidderna ända till stillahavskusten. Namnet caprea syftar på geten som tidigare matades med sälg som foder (caper=get). Hon- och hanblommorna bildas hos sälgen på egna trädexemplar och tidigt på våren blommar honträden i gula färger längs skogsbrynen. Sälgen utgör vid denna tidpunkt den viktigaste näringskällan för humlor och bin.

Av någon anledning har bland de inhemska träden just sälgen rönt ringa uppskattning. Ofta kan sälgens flertaliga stammar förklaras med att trädet tidigare har misshandlats med lövskäror eller andra röjningsverktyg. Det finns sälgar med olika bladfom och för olika smakriktningar. Också de yngre grenarnas barkfärg varierar mellan ljust grönt till grönt och från individ till individ. På en god växtplats utvecklas sälgen med tiden till ett medelstort träd vars ovala trädkrona småningom förändras allteftersom grenspetsarna vänder sig utåt.

Också växtsättet varierar, och man har inom odlingen tagit fram hängande former med hanplantan 'Kilmarnock' och honplantan 'Weeping Sally'. I handeln förekommer ofta enbart sorten Salix caprea 'Pendula'. Hängsälgarnas grenar tyngs ner så pass kraftigt att kronan lätt bildar en lövkoja för barnen att leka i.

 

Ryhmittely
Lehtipuut ja -pensaat