Carpinus betulus

Carpinus betulus - avenbok

Avenbokarna hör till familjen Betulaceae. Avenboken är inte, trots namnet, nära släkt med bokarna, utan till de nära släktingarna räknas till exempel hasseln Corylus avellana som växer naturligt hos oss. Avenboken växer typiskt i Mellaneuropas lövskogar, och dess naturliga utbredningsområde sträcker sig i norr till södra Sverige och Lettland. Av pollenfossilerna att döma har man kunnat sluta sig till att under den varma klimatperioden efter istiden har det vuxit avenbok även i Finland, åtminstone på Åland.