Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior - ask

Asken växer naturligt i Södra Finland och är det mest krävande ädla inhemska lövträdet i fråga om växtplats. Det utvecklas bäst på frodiga och mycket fuktiga sluttningar. Utbredningsområdets nordligaste förekomster är fuktig ödemark med rörligt grundvatten. Lyckad odling finns till zon III, på skyddade platser ännu nordligare, men vill man odla ask som parkträd i Mellersta Finland måste man använda härdigare amerikanska och asiatiska askarter.