Pinus cembra subsp. sibirica - sibirisk cembratall

Man skiljer mellan två underarter av cembratall. Av dessa växer alpcembratallen (P. cembra subsp. cembra) i mellersta och östra Europa Europas bergstarkter medan den sibiriska cembran (P. cembra subsp. sibirica) förekommer vidsträckt utbredd i Sibirien öster om Ural. Avståndsmässigt skiljs de åt av tusentals kilometer, men till den yttre formen ses skillnaden endast i den sibiriska cembratallens långsmala form av kotten och på de blänkande knopparna.

Cembratallen är ett vackert träd med tät och yvig rundväxande krona, vilkas raka, styva och mörka barr sitter i grupper om fem. Kottarna formade som tunnor faller hela till marken och fröerna sprids i jorden först när kottarna förmultnar. Fröerna innehåller rikligt B -vitamin och andra viktiga näringsämnen viktiga för både djur och människa.

Den sibiriska cembratallen är ett av de första till Finland importerade prydnadsträden, och som prydnadsträd odlas det också hos oss för det mesta. Visserligen importerades trädet som näringsväxt under nyttans tidevarv i slutet av 1700 -talet och i slutet av 1800 -talet under hungerårena.

Cembratallarna är långsamtväxande och långlivade träd. I sina hemtrakter kan de bli tom 800-1200 år gamla. Däremot är de kortlivade i Finland och förfaller redan som unga av minsta lilla skugga. Så är fallet också med cembradungen intill Kausalavägen på Arboretum Mustila. I öppna lägen behåller träden sin yvighet under längre tid. Bäst verkar den sibiriska cembratallen klara sig i östra och norra Finland.

 

Ryhmittely
Havupuut
Pinus cembra sibirica käpyoksa Mustilan kartano ©jsaarinen
pinus cembra cembra Itävalta ©jreinikainen
Location